wscf     facebook   googleplus   youtube
     
 

體育會設施

 
     
 
多用途活動室
 
會議室
 
 
舞蹈室
 
儲物櫃

 

   
 

灣仔體育總會摩頓臺會所提供多個設計靈活之多用途場地,適合舉辦各類型的體育活、會議、典禮、研討會及工作坊等;歡迎註冊慈善團體、機構及公司租用。

 

多用途活動室

多用途活動室備有不同組合的配套設施,適合舉辦各類型的體育活動、訓練班、典禮儀式、工作坊、研討會、聚會、電影放映會等。

 

會議室及舞蹈室

會議室及舞蹈室均配備影音設施,適合舉行不同類型的訓練班、會議、研討會、工作坊、排練及小型活動等。

 

儲物櫃

本會另設儲物櫃供各使用者存放個人物品

 
 

租用守則

 

設施收費表

 

場地申請表格

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
     
 
                 
 
 
   
         
 
     
 
關於我們
 
灣仔足球隊
 
大型活動
 
訓練課程
 
體育會設施
 
會員服務
 
相片集
 

灣仔體育總會

電話:2388 1875

地址:香港銅鑼灣摩頓臺

 
本會宗旨
 
甲組足球隊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
組織架構
 
青少代代表隊
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U18
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U16
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U14
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
U10
                     
 
 
賽程及賽果
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  © Copyright © 2014 Wan Chai Sports Federation All rights reserved